FOLLOW US

Чучков Брадърс Студио ООД е продуцентска компания, създадена в края на 2008 г. с предмет на дейност производство и продуцентство в областта на аудио-визуалната индустрия. На 06.03.2017 г.  дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0186-C01, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общата цел на настоящия проект е Чучков Брадърс Студио ООД да внедри ERP система, чрез която да подобри своята конкурентоспособност и по този начин да подобри качеството на своята продукция и да създаде възможности за разширяване на експортна дейност и подобряване на пазарните дялове в национален мащаб. Целта на проекта ще бъде постигната чрез въвеждане система за управление на ресурсите (ERP система) и закупуване на оборудване, допринасящо за въвеждането й, която ще позволят по-добро планиране, подобрен контрол и оптимално използване на ресурсите в предприятието.

© Chouchkov Brothers 2014. Site Design: formschlag.