FOLLOW US

© Chouchkov Brothers 2018. Privacy Policy. Site Design: formschlag.

Чучков Брадърс Студио ООД е продуцентска компания, създадена в края на 2008 г. с предмет на дейност производство и продуцентство в областта на аудио-визуалната индустрия. На 06.03.2017 г.  дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0186-C01, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Общата цел на настоящия проект е Чучков Брадърс Студио ООД да внедри ERP система, чрез която да подобри своята конкурентоспособност и по този начин да подобри качеството на своята продукция и да създаде възможности за разширяване на експортна дейност и подобряване на пазарните дялове в национален мащаб. Целта на проекта ще бъде постигната чрез въвеждане система за управление на ресурсите (ERP система) и закупуване на оборудване, допринасящо за въвеждането й, която ще позволят по-добро планиране, подобрен контрол и оптимално използване на ресурсите в предприятието.

 

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.002-0186-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. "ЧУЧКОВ БРАДЪРС СТУДИО" ООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Разработване и въвеждане на  софтуер за управление на процесите- ERP система.
Краен срок за подаване на оферти 26.04.2018 г.

Всички необходими документи може да свалите от  тук.